Privacy verklaring

INLEIDING  

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Make People Smile BV (hierna genoemd als MPS) van enorm belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de vanaf vrijdag 25 mei 2018 van toepassing zijnde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

Dit document is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van aanvragers, gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van (mobiele) websites (waaronder ook apps) en diensten en producten van MPS. 

​ 

Met dit document verschaffen wij informatie over de gegevens die wij verwerken van de aanvragers van de OranjeBox van MPS, gebruikers van onze (mobiele) websites; OranjeBox.nl, inschrijvers van de nieuwsbrieven, webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, beurzen en acties, prijsvragen en loyaltyprogramma’s.  

 

OranjeBox van MPS 

​ 

De OranjeBox van MPS bestaat uit de volgende onderdelen; de Box en de Website www.OranjeBox.nl. Wanneer u de gegevens online met ons deelt via OranjeBox.nl, ontvangt u informatie over producten en aanbiedingen. 

​ 

In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens vastgelegd. Met uw persoonsgegevens worden uitdrukkelijk bedoeld niet alleen alle gegevens die u middels het aanmeldformulier voor de gratis OranjeBox van MPS met ons deelt maar ook de gegevens die u nadien op de website www.OranjeBox.nl achterlaat. Door het aanvragen van de gratis OranjeBox van MPS gaat u een overeenkomst aan met Make People Smile B.V. Door akkoord te gaan met het privacy statement wordt uitdrukkelijk toegestemd met het vastleggen, verwerken en gebruiken van de informatie met betrekking tot aanvraag waaronder de naam, adres, gezinssamenstelling, leeftijden, geslacht en het e-mail adres. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten is het invoeren van persoonsgegevens voorwaarde. Na het beschikbaar stellen van de persoonsgegevens stelt MPS de OranjeBox van MPS gratis beschikbaar. 

​ 

Wanneer u zich uitschrijft voor uitsluitend e-mail nieuwsbrieven van MPS, dan behouden wij ons het recht voor om u wel per e-mail de bevestiging van het verzenden van de OranjeBox te versturen en om na ontvangst per e-mail te vragen wat u er van heeft gevonden. Indien u dit niet wenst, dan dient u zich uit te schrijven voor de geheel gratis OranjeBox. U ontvangt dan ook geen gratis OranjeBox van MPS 

​ 

SOORTEN GEGEVENS  

Bij het aanbieden van diensten kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, adresgegevens, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en e-mailadres. Het kan ook gaan om gegevens over interesses van u als gebruiker van één of meer van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), producten of andere diensten. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij ons bekend zijn omdat u heeft aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren of omdat wij uw interesses hebben afgeleid uit de manier waarop u van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), diensten of producten gebruik maakt. Ook kan het zijn dat u ons toegang hebt geboden tot bepaalde gegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens of via koppelingen met social media). Daarnaast worden wanneer dit van toepassing is financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer verwerkt als u producten op één van onze websites bestelt of u abonneert op betaalde diensten, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen. Onze servers kunnen voorts automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze (mobiele) websites (waaronder ook apps). 

​ 

DOELEINDEN VERWERKING  

Het doel is om gegevens van huishoudens in Nederland te verzamelen om consumenten uitgebreid en op relevante momenten te kunnen informeren over relevante informatie, aanbiedingen van zowel MPS als haar partners.  

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door ons geëxploiteerde (mobiele) websites (waaronder ook apps);  

voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst zoals bijvoorbeeld de aanvraag voor de gratis OranjeBox ;  

om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden en te leveren;  

om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;  

om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail, per post of per telefoon (WhatsApp, sms of bellen). Ook kan bijvoorbeeld op een website of in een app een advertentie worden getoond van een product waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van u opstellen;  

om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;  

om u een advertentie te tonen binnen een online portal (zoals bijvoorbeeld facebook) waar u zich heeft aangemeld met het zelfde e-mail adres;  

om onze websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;  

om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;  

om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie. 

  

GRONDSLAG VERWERKING  

MPS verwerkt gegevens om overeenkomsten uit te kunnen voeren. Hierbij gaat het om de OranjeBox  

MPS verzamelt voor haar partners opt-ins voor het versturen van e-mails. Dit geschiedt uitsluitend op basis van toestemming.  

MPS verstrekt de OranjeBox gratis aan consumenten. Dat doen wij uit commerciële overwegingen (om beter inzicht te krijgen in de producten en diensten waar u als gebruiker in bent geïnteresseerd en om de data die wij aanbieden aan adverteerders zo goed mogelijk te verkopen). Het merendeel van onze (digitale) producten en diensten wordt volledig gefinancierd uit de inkomsten gegenereerd met de verkoop van de door u verstrekte data. Om deze reden heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van marketingdoeleinden van haar partners.  

​ 

DELEN EN BEKEND MAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS  

MPS gebruikt gegevens van aanvragers van de gratis OranjeBox van MPS, klanten en bezoekers van de website. Daarnaast worden de gegevens verwerkt om te informeren over interessante aanbiedingen van producten en/of diensten van MPS, andere websites van MPS en voor het doen van aanbiedingen door zorgvuldig geselecteerde partners. De gegevens worden gebruikt en beschikbaar gesteld ten behoeve van commerciële doeleinden. Dit houdt in dat u voorzien kan worden van aanbiedingen en dergelijke door middel van e-mail, post of telefoon (WhatsApp, SMS, bellen en social media) of online uitingen zoals banners op een online site en/of mobiele app van bovengenoemde partijen. Ook kunnen de data worden gebruikt om data van andere organisaties te verrijken met specifieke gegevens uit het bestand van MPS met als doel u gerichte relevante aanbiedingen te kunnen doen. Tenslotte worden persoonsgegevens gedeeld met Whooz, ten behoeve van statistische analyses op doelgroep niveau. 

​ 

Uw e-mailadres zal door MPS worden gebruikt om u te informeren over bijvoorbeeld speciale aanbiedingen en andere producten. In iedere e-mail neemt MPS een mogelijkheid op om u hiervoor apart uit te schrijven. Uw e-mailadres kan aan diverse partners worden verstrekt, wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven op het moment waarop u zich heeft ingeschreven voor de gratis OranjeBox van MPS of op enig ander moment, deze bedrijven nemen eveneens een mogelijkheid op u hiervoor apart uit te schrijven.  

  

Zoals reeds eerder vermeld kunnen wij persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met andere organisaties en uw persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van de aankoop of gebruik van onze producten of diensten (of producten of diensten van onze partners).  

​ 

Onderdeel van de gratis OranjeBox van MPS zijn e-mail nieuwsbrieven met informatie over De OranjeBox en aanbiedingen van derden. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit een merknaam van MPS. Deze informatie en aanbiedingen van derden wordt ook altijd door ons beoordeeld voordat deze door ons wordt verstuurd. U kunt een verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische contactgegevens altijd weer intrekken. In elke door MPS verzonden e-mail is een link opgenomen waarmee u naar een afmeldpagina kunt doorlinken.  

​ 

In speciale gevallen dienen wij persoonsgegevens te verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor een taak in het algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. 

  

VERZET, INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS  

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit document willen we daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen hebt over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u een e-mail sturen aan info@oranjebox.nl.  

Wanneer u zich met een geldig e-mailadres aanmeldt bij een initiatief van MPS, dan maakt u inloggegevens aan waarmee u toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens. Hier kunt u wijzigingen in aanbrengen, of gegevens verwijderen. 

  

Uw rechten:  

Recht op inzage: U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij MPS zijn vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen naar MPS. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.  

Recht op rectificatie: Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren. U kunt uw gegevens aanpassen via   

Recht op wissen van gegevens: Wilt u niet langer dat uw gegevens bij MPS vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens. Dit kan worden aangegeven via  

​ 

Recht op het indienen van een klacht: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat MPS niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

​ 

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar): Wilt u niet dat MPS uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar info@oranjebox.nl.  

​ 

U kunt gebruik maken van deze rechten door een e-mail te sturen naar  of een brief sturen aan Make People Smile B.V. In uw bericht dient u in ieder geval uw volledige naam, adres en woonplaats op te nemen. Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kunnen we u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van uw verzoek op totdat u ons de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van uw verzoek sturen we u altijd een bevestigingsbericht. 

​ 

Bij uitschrijving van uw NAW-gegevens ontvangt u niet de gratis OranjeBox. En u ontvangt ook geen e-mail meer van ons.  

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe, zullen wij het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.  

​ 

BEVEILIGING GEGEVENS  

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.  

​ 

BEWAARTERMIJN  

  • Met betrekking tot de data die is verstrekt bij het aanvragen van de gratis OranjeBox van MPS wordt de data bewaart tot 8 jaar  

  • De bewaartermijn van databestanden verkregen met het plaatsen van cookies op sites en mobiele applicaties van MPS is maximaal drie maanden.  

  • De bewaartermijn van consumenten die een product hebben gekocht van MPS. De bewaartermijn is 6 jaar.  

   

COOKIEBELEID  

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.  

Aan de hand van cookies kunt u op onze websites worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. 

​ 

Daarnaast gebruiken we cookies voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, van welke website(s) bezoekers vandaan komen en welke pagina’s op een website worden bezocht. Wij gebruiken cookies om verrekeningen met commerciële partners te kunnen maken. En we plaatsen een cookie van onze partners om te onderzoeken of bezoekers op de sites van MPS ook de site van de klant bezoeken.  

​ 

Ook kunnen we cookies gebruiken om advertenties en content op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen. We plaatsen om deze reden cookies om profielen aan te maken die ons of onze partners in staat stellen om online advertenties te plaatsen, op internetsites en sociale netwerken zoals Facebook en YouTube, en gericht onder de aandacht te brengen van consumenten die eerder de site www.oranjebox.nl hebben bezocht.  

We plaatsen cookies voor onze partners waardoor content kan worden getoond. We plaatsen ook cookies om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Wij maken daarbij gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw internetbrowser afsluit. Tot slot kunnen we gebruik maken van tijdelijke cookies. Deze tijdelijke cookies registreren uw surfgedrag op onze websites. 

​ 

Als u het plaatsen van cookies (via uw browserinstellingen) onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.  

Zoals reeds eerder vermeld kunnen wij persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met partners en uw persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van onze producten of, waaronder ook via cookies verzamelde surfgegevens.  

​ 

U kunt te allen tijde zelf beslissen (via uw browserinstellingen) of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Wilt u binnen een bepaalde categorie cookies van bepaalde partijen accepteren of weigeren, dan kan dat ook. Zo kunt u op  afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen en op  kunt u zichzelf afmelden voor het plaatsen van cookies door andere advertentienetwerken die via onze websites advertenties presenteren.  

​ 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES  

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.  

​ 

SOCIAL MEDIA  

Wij gaan graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met aanvragers van de OranjeBox van MPS, klanten, gebruikers van App en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Wij volgen hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Instagram en blogs. Hierbij spannen wij ons in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. MPS behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan online initiatieven en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, MPS (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met hetgeen gesteld in dit document worden verwerkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. 

​ 

DEELNAME VOORWAARDEN “OranjeBox” 

​ 

GEOGRAFISCH GEBIED EN LEEFTIJDGRENS  

Deelname is alleen mogelijk indien u in Nederland woont en minimaal 16 jaar oud bent. Buitenland bezorging, waaronder ook begrepen de Nederlandse Antillen, is niet mogelijk. 

​ 

INSCHRIJVING  

Het is uitsluitend toegestaan om uw eigen persoonlijke gegevens in te vullen. Het is niet toegestaan uzelf dubbel in te schrijven. Indien wij misbruik constateren, zijn wij gerechtigd zonder voorafgaande waarschuwing de gegevens te verwijderen en u verder te onthouden van onze producten en diensten. 

​ 

WIJZIGINGEN  

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit document. Bekijk daarom regelmatig dit document voor een update van ons privacy statement, cookiebeleid en deelnamevoorwaarden . Wij behouden ons het recht voor de samenstelling van de gratis OranjeBox en de voorwaarden waaronder deze worden verstrekt aan te passen zonder dat wij dit persoonlijk kenbaar maken. 

​ 

VRAGEN OVER DE GEGEVENSVERWERKING  

Als u vragen heeft over ons privacy statement, ons cookiebeleid en/of deelnamevoorwaarden, neemt u dan contact op met info@oranjebox.nl